Finalaccount最终用户

GET /api/finalaccount/add 添加最终用户
GET /api/finalaccount/delete 删除最终用户
GET /api/finalaccount/update 更新最终用户信息
GET /api/finalaccount/detail 获取最终用户详情
GET /api/finalaccount/list 获取下属最终用户列表
GET /api/finalaccount/industry 获取最终用户一级行业列表
GET /api/finalaccount/subIndustry 获取最终用户二级行业列表
留下您的信息,我们的API技术团队会与您联系